KÜÇÜKÇEKMECE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ KVKK AYDINLATMA METNİ

Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü Öğrencilerinin Eğitim Projelerine Kayıt Yaptırmaları Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
a.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak taraf Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


b.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; öğrencilerin eğitim, antrenman ve müsabaka esnasındaki süreçlerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması, Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.


d.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü’ne yapmış olduğunuz eğitim başvurusu işlemleri sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler değiştirildiği takdirde tekrar güncelleme yapılmak üzere 50 yıl boyunca 6698 sayılı Kanun kapsamında muhafaza edilecektir. Veriler güncellendiğinde tekrar açık rıza istenecektir.


e. Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü, aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası; Talep ve/veya şikâyetlerin takibi; Kurum-Öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü, öğrencilerinin ses/kamera-video/fotoğraf vb. her türlü dijital verilerini, her türlü yayın organında ve sosyal medya mecrasında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

f.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü’ne iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

*Ad, Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, İş/Ev Telefonu, GSM, E-mail, Açık Adres, İlçe, Eğitim Durumu, Cinsiyeti, Medeni Durumu, , Bedensel Engel Durumu, Sağlık Bilgisi, Boy-Kilo Ölçüm Sonuçları ve Beden Kitle Endeksi, Yeterlilik ve Dayanıklılık Ölçüm Sonuçları, Çalışma Durumu, Hobiler, Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü öğrencilerinin eğitim, antrenman ve müsabaka sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera video/fotoğraf kayıtları, Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim, Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü eğitim merkezleri içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları.

“Aydınlatma metnini okudum ve anladım”
(Lütfen aşağıdaki boşluğa kendiniz bu metini yazarak imzalayınız.)
Ad-Soyad:
İmza:
(18 Yaşından küçüklerin velilerinin metni yazması ve imzası gereklidir.)
Veli Ad-Soyad: İmza:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak kişisel verilerin muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı hususlarında Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü veya “Kurum” Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü işlenen kişisel verilerle ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almakta olup KVKK Aydınlatma Metni’nde yer alan açıklamalar kapsamında ve sınırında kişisel verileri işlemektedir.


Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü ile Velisi/Vasisi/Temsilcisi olduğum öğrencinin paylaştığı kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü tarafından işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması vb. konularla ile ilgili olarak, KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi oldum.


Velisi/Vasisi/Temsilcisi olduğum öğrencinin kişisel verilerinin, özel nitelikli kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK), KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler ve 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübüne ve etkinlik için kullandığı platformlara (Zoom, Cisco WebEx, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Periscope), yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.

Veli Adı Soyadı :
İmza :

 

 

İletişim Bilgilerimiz

Cumhuriyet, Gürol A.P, Yıldız Cd. K:2 D:6, 34290 Küçükçekmece/İstanbul
09:30 - 19:00